DRM

Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) là công nghệ được sử dụng để bảo vệ sách điện tử khỏi bị truy cập và phân phối trái phép. DRM được triển khai dưới dạng hệ thống máy chủ-máy khách, trong đó thiết bị máy khách (như máy đọc sách điện tử hoặc máy tính) yêu cầu quyền truy cập vào nội dung và máy chủ xác thực thông tin xác thực của người dùng và cấp hoặc từ chối quyền truy cập.

Dưới đây là tổng quan về cách hoạt động của công nghệ DRM đối với sách điện tử:

  1. Mua. Người dùng mua sách điện tử từ cửa hàng trực tuyến sử dụng công nghệ DRM để bảo vệ nội dung của sách. Trong quá trình mua, thiết bị của người dùng được ủy quyền và nhận mã cấp phép dành riêng cho người dùng và thiết bị đó.
  2. Tải xuống.Sách điện tử được tải xuống thiết bị của người dùng. Sách điện tử được mã hóa bằng mã cấp phép có được trong quá trình mua nên người dùng chưa thể đọc được.
  3. Xác thực. Khi người dùng muốn mở sách điện tử, phần mềm đọc sách điện tử trên thiết bị sẽ liên hệ với máy chủ DRM để xác thực khóa cấp phép và lấy khóa giải mã.
  4. Giải mã.Nếu xác thực thành công, máy chủ DRM sẽ gửi khóa giải mã tới thiết bị. Thiết bị sử dụng chìa khóa để giải mã sách điện tử và hiển thị nội dung trên màn hình.

Các bước trên đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập sách điện tử và giúp ngăn chặn việc phân phối hoặc sao chép nội dung trái phép.